Thông tin liên hệ

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 5

Địa chỉ: Số 162/19, đường 14/9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703.822102

Địa chỉ email: ubndp5.tpvl@vinhlong.gov.vn 

ipv6 ready